maryxmas: (grammar nazi)
[personal profile] maryxmas posting in [community profile] feminism_ua
Olena Zaytseva

Що робити, якщо у рекламі (вивіски, меню, написи та зображення у кафе тощо) сексизм/приниження/образи/непристойності? Я почну, а може хтось продовжить і поділиться своїм досвідом та знаннями.
Крута ідея про рейтинг у Фб: знаходимо сторінку закладу у соцмережах і залишаємо відповідні оцінки та відгуки. Це працює!
Багато хто не любить звертатись до державних органів (цілком розумію!!) Але письмово поскаржитись в Департамент захисту прав споживачів теж можна - саме вони опікуються питаннями реклами і наділені тут владними повноваженнями (шукайте по слову реклама).

Аргументи у скарзі: згідно з ЗУ "Про рекламу" (ст 7) "Реклама не повинна містити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності." Плюс ст 8: "У рекламі забороняється: ...розповсюджувати рекламу яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності; вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками статі." Департаменту можна додатково вказати про його повноваження, на які я дала посилання вище, та вимогу накласти штраф. Просто щоб вони зрозуміли, що людина розбирається і до скарги, можливо, уважніше поставляться.

UPD: Ще аргументи з ЗУ "Про захист прав споживачів" (ст 19): "Заборона нечесної підприємницької практики. Нечесна підприємницька практика включає... будь-яку діяльність (дії або бездіяльність), що вводить споживача в оману або є агресивною. Агресивною вважається підприємницька практика, яка містить елементи ...докучання або неналежного впливу. При встановленні того, чи містить підприємницька практика елементи ...докучання або неналежного впливу, до уваги береться: (!) вживання образливих (!) або загрозливих висловів". Тобто маємо нечесну підприємницьку практику, яка містить елементи неналежного впливу через образливі вислови. Трохи закручено, але як вже є.

Також можна поскаржитись міській владі через електронну скаргу на порталі 1551 (з проханням також залучити до вирішення питання відповідні органи, тоді є шанс, що вони самі перенаправлять скаргу кути треба). Це швидко. Текст можна той самий, але без вказівок на Департамент.

Звичайно - лише письмові скарги (або електронні, де це передбачено), усні повідомлення - сумнівна витрата часу, нмд.

Знайшла ще такі контакти, але щодо їх користі не скажу, не можу поки зрозуміти, що вони за фрукти:):
Не спробуєм, не дізнаємося :).

ПС: ось ще додають, що можна подати скаргу в Індустріальний гендерний комітет з реклами.Комітет має скоріш дорадчі повноваження, але чим в більше місць буде звернення, тим краще. А ще ось яка цікава фраза (корисна для скарг) є у них на сторінці:

"У своїй роботі ІГКР спирається на Стандарт НЕДИСКРИМІНАЦІЙНА РЕКЛАМА ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ СОУ 21708654 -002-2011. Розуміючи, що реклама має значний вплив на суспільну свідомість, Стандарт підтримано фаховими асоціаціями маркетологів та рекламістів, провідними ґендерними організаціями та іншими асоціаціями, члени яких є замовниками реклами."
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

feminism_ua: (Default)
Свобода, рівність, сестринство

August 2017

S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 07:32 pm
Powered by Dreamwidth Studios